Israël en de Bijbelse feesten

Wij hebben visie voor Israël: wij geloven dat Israël nog steeds het uitverkoren volk van Jahweh is en dat er toekomst is voor het volk der Joden. Wij zijn als gelovigen van het Nieuwe Verbond geroepen om de Joden tot jaloersheid te verwekken, hen lief te hebben, te zegenen, te bidden voor de vrede voor Jeruzalem en te verwachten dat heel Israël zalig zal worden wanneer men tot erkentenis komt van Jeshua HaMashiach (Jezus de Christus). Wij geloven dat Jood en heiden één zijn in Christus en dat het Joodse volk en de ware christenen zich in het laatste der dagen zullen verenigen in de Here Jezus. (En het zal worden, één kudde en één Herder.)

 

Die eenheid met Israël kan onder andere tot uitdrukking gebracht worden door het vieren van de Bijbelse feesten, zoals we die kort opgesomd zien in Leviticus 23. Het is opmerkelijk dat ze geen ‘joodse’ feesten worden genoemd, maar feesten voor de HERE (JHWH). Het zijn dus feesten voor God, die daarom niet alleen bedoeld hoeven te zijn voor Israël maar ook voor diegenen die zich door geloof in Jeshua bij Israël voegen (Romeinen 11), ingeënt in de edele Olijfboom. Daarom heeft God al bij de schepping zon, maan en sterren geschapen om deze ‘gezette tijden’ (Gen.1:14 Statenvertaling) te onderscheiden. Israël bestond toen nog niet eens; zo heeft God in Zijn scheppingsorde de feesten voor Hem al ingesteld. Helaas zijn de meeste christenen deze belangrijke noties kwijtgeraakt, veelal vanuit antisemitische motieven uit het verleden. Dat is erg jammer, want alle feesten spreken juist zo bijzonder rijk over Jezus Christus. Daarom vieren we van harte de feestdagen voor onze God, Die wij willen dienen. Het is wel van groot belang dat dit in de vrijheid van de Heilige Geest gebeurt. De ervaring leert dat sommigen deze noties ‘wettisch’ oppakken, als een soort ‘plus’ op het volbrachte werk van Christus. De Revival Gemeente is wars van elke vorm van eigengerechtigheid, wetticisme en rechtvaardiging door de werken der wet. Het vieren van de feesten moet dus niet maar mag gebeuren in de vrijheid van de Geest en vanuit het volbrachte werk van Christus. We kijken ook niet neer op broeders en zusters die dit niet doen, maar laten elkaar gewoon vrij. Aan JHWH alle eer en glorie!

 

Onder de button ‘Revival Gemeente actueel’ treft u de meest actuele informatie aan omtrent het eerstkomende feest dat gevierd wordt.

 

De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn MIJN feesttijden’ (spreekt JHWH!)

(Leviticus 23 vers 2)