RG Muziek

RVG Oss Oss – Father can rest in your Faithfulness

RVG Oss Poolse Muziekgroep Hagada concert impressie

RVG Oss – Sh’ma Yisrael

RVG Oss Abba Vader

RVG Oss  O Heer, U bent de Rotssteen

RVG Oss Aanbidding  o.l.v Andréas de Grood samen met revival Kids 22-12-2012

Praise and Worship o.l.v Adréas de Groot samen met Revival Kids

RVG Opwekking 399 Vader God Andreas en Naomi de Groot

Andreas de Groot

RVG Oss – Aanbiddingsmuziek compilatie

RVG Oss Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan

RVG Oss Ik Ben

RVG Oss Als ik mn ogen sluit door Naomi de Groot

RVG Oss Zijn naam is wonderbaar gezongen door Naomi de Groot

RVG Oss Geduchte God, hoor mijn gebeden

RVG Oss 10,000 Reasons Gezongen door Andreas de Groot

RVG Oss Naomi de Groot zingt Vader God

RVG Oss Naomi de Groot  Ik ben veilig in Jezus armen

RVG Oss Andréas en Naomi de Groot zingen Ba ani eleicha be’hodaya & Shema Yisrael

RVG Oss Andreas & Naomi de Groot opwekking 701 Hoor de roep van de Koning

RVG Oss Jezus wat een heerlijke naam Gezongen door Andréas en Naomi de Groot 

RVG Oss Ik zal opgaan naar Gods huis Gezongen door Andréas en Naomi de Groot 

Wat de toekomst brengen moge,

Bron van levend water Opw.445

Gezongen door Andreas & Naomi de Groot

Opwekking 518 – Heer U doorgrond en kent mij & Opwekking 429- God wijst mij de weg

Gezongen door Adreas & Naomi de Groot