Dopen

 

De Revival Gemeente kent de zogenaamde ‘geloofsdoop’. Dat wil zeggen dat als iemand tot geloof komt in Jezus Christus, hij/zij gedoopt kan worden door onderdompeling. Dit sluit aan bij wat we bijvoorbeeld lezen in het boek Handelingen:

 

Handelingen 8:36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

 

Het antwoord is glashelder:

 

Handelingen 8:37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd.

Met de christelijke doop belijdt de dopeling dat hij met Christus is begraven en met Hem is opgestaan uit de dood. De oude mens is afgelegd en begraven, de nieuwe mens is door wedergeboorte opgestaan in een nieuw leven in Christus.

 

Daarvan spreekt Romeinen 6

 

Romeinen 6:3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

 

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

 

De doop is tevens een proclamatie in de hemelse gewesten dat je voortaan bij Jezus hoort; je bent niet meer van jezelf, omdat Jezus Christus je heeft gekocht met Zijn bloed. De prijs is betaald, je zonden zijn afgewassen en je bent voortaan het eigendom van God en daarmee Zijn kind! Hallelujah!